Opzegging door ouders/verzorgers

Het plaatsingscontract gaat in na ondertekening door beide partijen van het contract betreffende kinderopvang.
De opvang kan op elke 1e van de maand ingaan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, maar ten minste voor 2 maanden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Geen der partijen heeft het recht om de overeenkomst over te dragen aan derden.
Indien een reeds gesloten plaatsingscontract voor of na de ingangsdatum van de opvang wordt geannuleerd dan geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. U kunt hiervoor een brief schrijven of een email sturen. Voor vermindering van uren geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Beëindigen kan per 1e van de maand.
Opzegging is niet nodig als het kind de leeftijd van vier of dertien jaar bereikt. De opvang eindigt de dag nadat het kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt.
De opvang kan wel verlengd worden, bijv om de zomervakantie te overbruggen. Dit kan de ouder/verzorger aangeven door middel van het schrijven van een brief en te versturen via de email of af te geven op het kindercentrum.

Opzegging door het Kindercentrum

Kindercentrum ‘Rupsje Nooitgenoeg’ is bevoegd de uitvoering van de opvang op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan indien de ouders en/of verzorgers in gebreke blijven met de naleving van de overeenkomst, waaronder begrepen niet tijdige betaling van de verschuldigde termijnen dan wel indien blijkt dat de ouders en/of verzorgers niet alle benodigde informatie hebben verschaft waarvan zij redelijkerwijs behoren te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het naar behoren uitvoeren van de overeenkomst dan wel om een andere reden van Kindercentrum ‘Rupsje Nooitgenoeg’ niet langer verwacht kan worden dat de opvang in stand blijft.

Kinderdagopvang

Bij ons staat de eigenheid van het kind centraal. Ieder kind is uniek en heeft een eigen karakter en ontwikkeltempo.

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Buitenschoolse-opvang

Dé bso waar je avonturen beleefd in de natuur. Midden in de natuur, kleinschalig en betaalbaar.
 

 

't Kreekeltje

Rupsje Nooitgenoeg

Peutergroep

De peutergroep biedt uw kind alle ontwikkelkansen en een goede aansluiting op de basisschool.
 

 

Olleke Bolleke

Rupsje Nooitgenoeg

Natuurkidz